توضیحات

آشنایی با اصول مهم غذا خوردن
آشنایی با اصل حفظ تعادل در غذا
آشنایی با رژیم غذایی در فصول مختلف
آشنایی با خواص ۲۰ماده غذایی در گروههای مختلف غذایی بطور اجمالی و کاربردی