وﺑﯿﻨﺎرﮐﺸﺖ و ﭘﺮورش ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ با محوریت درآﻣﺪزاﯾﯽ

تومان

ﮐﻠﯿﺎت
وﺿﻌﯿﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ
ﮐﺸﺖ ﮐﺎرﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ در اﯾﺮان
اﻗﻠﯿﻢ ﻫﺎي روﯾﺸﯽ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي اﻧﻮاع ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ
زﻧﺠﯿﺮه ارزش ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ

ﮐﺸﺎورزي ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎده ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز (ﮐﻮد، اﻧﺪام ﺗﮑﺜﯿﺮي)
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ( ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎري، ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت، ﻧﯿﺮوي ﮐﺎرﮔﺮي)
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪ‌ی ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﻓﺮآوري ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ

محصولات قابل عرضه‌ی گیاهان دارویی
ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ
ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز

ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺘﯽ و ﺑﺎﻻ دﺳﺘﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ
ﺑﺎزار ﻓﺮوش ﻓﻠﻪ B2C و ﻓﺮوش ﺻﻨﻌﺘﯽ B2B

ﻧﮑﺎت ﻃﻼﯾﯽ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﻮﻧﻪ‌ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺑﺰرگ ﮐﺸﻮر
ﮐﺸﺎورزي ﻗﺮاردادي

مدرس: جناب آقای دکتر مرادی بهجو

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “وﺑﯿﻨﺎرﮐﺸﺖ و ﭘﺮورش ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ با محوریت درآﻣﺪزاﯾﯽ”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “وﺑﯿﻨﺎرﮐﺸﺖ و ﭘﺮورش ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ با محوریت درآﻣﺪزاﯾﯽ”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *