خواص سکنجبین

خواص سکنجبین 🍸ضد تشنگی 🍸مفتح سدد 🍸مقطع اخلاط لزج 🍸ملطف (لطیف کننده مواد غلیظ) 🍸 تغلیظ کننده مواد رقیق 🍸تسکین ... ادامه مطلب